powrót do strony głównej

Regulamin zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej portalu Mapamuzeow.com

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady umieszczania ogłoszeń (informacji) o istniejących muzeach (zwanych dalej „ogłoszeniem”) pod adresem portalu http://www.mapamuzeow.com i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. warunki i tryb umieszczania Ogłoszeń w zakładce „MUZEA” na stronie internetowej Operatora oraz odesłanie do linku Ogłoszeniodawców umieszczających Ogłoszenie;
  2. procedury reklamacji;
 3. Umieszczaniem ogłoszeń zajmuje się Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (zwany dalej „Operatorem”) z siedzibą w 02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7 (zwaną dalej „Siedzibą”).
 4. Obsługę̨ i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do umieszczania ogłoszeń́ zapewnia Operator.
 5. Definicje:

  1. Strona internetowa (portal) - http://www.mapamuzeow.com
  2. Ogłoszeniodawca – Muzea tj. jednostki organizacyjne nienastawione na osiąganie zysku, których celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów, działające na podstawie statutu lub uzgodnionego regulaminu stosownie do art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach.
  3. Ogłoszenie – informacja pochodząca od Ogłoszeniodawcy zawierająca informację na temat podstawowej działalności muzeum, adresie muzeum, danych kontaktowych muzeum, osobach zarządzających muzeum, dostępności muzeum, godzinach otwarcia, cenach biletów, dniu w którym wejście do muzeum jest bezpłatne, etc;
 6. Dane Ogłoszenie umieszczane jest na stronie internetowej bezterminowo.
 7. Ogłoszeniodawca może uzyskać́ dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej oraz pobrać́ go i sporządzić́ jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą̨ w momencie umieszczenia Ogłoszenia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują̨ praw Strony wynikających z czynności dokonanych przed wprowadzeniem zmian.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia działalności portalu w każdym czasie. W takim wypadku umieści stosowną informację o zamknięciu portalu na co najmniej 30 dni przed planowanym jego zamknięciem, na stronie internetowej portalu.

Warunki i tryb zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej.

 1. Ogłoszeniodawca przesyła treść́ Ogłoszenia Operatorowi za pomocą formularza przesłanego na wniosek Ogłoszeniodawcy. Operator umieszcza Ogłoszenie na stronie internetowej portalu.
 2. Ogłoszeniodawca ma możliwość modyfikacji Ogłoszenia, kontaktując się w tej sprawie z Operatorem.
 3. Ogłoszenia Ogłoszeniodawców zawierają̨ link odsyłający bezpośrednio do Ogłoszeniodawcy.
 4. Treści wyrażone w umieszczonych ogłoszeniach pochodzą od Ogłoszeniodawców, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych Ogłoszeń.
 5. Opublikowane ogłoszenie będzie widoczne na stronie internetowej od razu po wprowadzeniu przez Operatora.
 6. Zamieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezamieszczone ogłoszenia z powodów od niego niezależnych w szczególności niezapowiedzianych przerw w dostawie usług hostingowych spowodowanych zdarzeniami losowymi bądź warunkami atmosferycznymi.
 8. Ogłoszenia nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, zawierające treści nie powiązane z przedmiotem działalności portalu, zawierające treści naruszające normy prawne nie będą̨ publikowane.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad umieszczania Ogłoszeń i treści Regulaminu.

Reklamacje

 1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania zakładki „Muzea” na stronie internetowej portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Ogłoszeniodawców.
 2. W razie błędów w Ogłoszeniu, Ogłoszeniodawca jest uprawniony do przesłania reklamacji wskazującej błędy w ogłoszeniu na adres emailowy: azugaj@nimoz.pl.
 3. Operator w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji dokona korekty wskazywanej treści ogłoszenia i umieści ją na stronie w prawidłowej formie i treści.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. Przesłanie przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia w celu jego zamieszczenia na stronie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883). Dane osobowe Ogłoszeniodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu umieszczenia Ogłoszeń.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem, a Ogłoszeniodawcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o oświadczeniu Juusług drogą elektroniczną.

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Operatora, którego właścicielem jest Ogłoszeniodawca bez pisemnej zgody Operatora i/lub Ogłoszeniodawcy.
 2. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące umieszczania Ogłoszeń prosimy kierować́ na adres: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w 02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7, email: azugaj@nimoz.pl

powrót do strony głównej